Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

- 19.03.2009 16:44
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

 

Правила прийому

 

до Державного вищого навчального закладу

 

«Чернівецький індустріальний коледж»

 

Міністерства освіти і науки України

 

у 2009 році

1. На перший курс Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» (далі – Чернівецький індустріальний коледж) приймаються громадяни України, які мають повну освіту в обсязі основної школи, а на другий курс - повну загальну середню освіту та виявили бажання здобути вищу освіту.

2.Прийом до Чернівецького індустріального коледжу вищого навчального закладу I рівня акредитації здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-професійними рівнями визначаються стандартами вищої освіти.

3. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Особи з базовою загальною середньою освітою приймаються на перший курс Чернівецького індустріального коледжу для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Чернівецький індустріальний коледж має право приймати осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник, для навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста за умови обрання ними відповідного напрямку підготовки.

4.При вступі на всі напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом, як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

5.Прийом до Чернівецького індустріального коледжу на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста здійснюються за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

6. Фінансування підготовки фахівців у Чернівецькому індустріальному коледжі здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

 - за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

 - за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Обсяги прийому на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, за рахунок видатків державного бюджету визначаються щорічно Міністерством освіти і науки України, у підпорядкуванні якого перебуває коледж, з урахуванням видатків державного бюджету.

Рішення про зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань, та вступних випробувань відповідно до встановленої в коледжі квоти.

7. З метою вирішення кадрових проблем регіонів при вступі в коледж організовується цільовий прийом:

- відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (796-12) (із змінами), особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не нижчою 124 балів за 100 бальною шкалою оцінювання (від 100-до 200 балів).

- на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 (1159-99-п) “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”(із змінами) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, кожного року доводять квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до підпорядкованих вищих навчальних закладів.

Місця для цільового прийому виділяються в межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% з кожного напряму підготовки (спеціальності).

8. Організацію прийому до Чернівецького індустріального коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим його керівником.

Для організації вступних випробувань на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, та на заочне відділення створюються предметні екзаменаційні комісії коледжу.

Конкурсний відбір вступників з предметів визначених у пункті 16 цих Умов, здійснюється приймальною комісією за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, виданих вступникам в поточному році.

Додаткових вступних випробувань із загальноосвітніх предметів Чернівецький індустріальний коледж не проводить.

Коледж має право оголошувати прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями і зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Коледж зобов’язаний забезпечити дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

9. Коледж відповідно до законодавства України, цих Умов і власних статутів не пізніш як до 1-го листопада року вступу розробляє власні правила прийому на навчання. Правила прийому затверджуються керівником коледжу, який є головою приймальної комісії, після чого примірник правил у триденний термін надсилається до Міністерства освіти і науки України за підпорядкуванням.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ
готує фахівців з таких спеціальностей
 
 
Спеціальність
Денне відділення
Заочне відділення
Освіта
(кл)
Державне
замовлення (осіб)
Платне
навчання
(осіб)
Освіта
(кл)
Державне
замовлен
ня (осіб)
Платне
навчання
(осіб)

 

Фінанси та кредит

11
16
14
11
5
25

 

Маркетингова діяльність

9
4
21
11
3
22

 

Організація туристичного обслуговування

11
17
8
11
3
22

 

Розробка програмного забезпечення

9
20
10
11
2
28

 

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

9
26
4
-
-
30

 

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств цивільних споруд

9
11
25
21
-
4
11
5
20

 

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

9
25
-
11
3
22

 

Комп’ютерна обробка текстової графіки та образної інформації

9
25
5
-
-
30

 

Прийом документів з 29 червня по 5 серпня 2009 року.

 

 

Вступні випробування проводяться з 6 серпня 2009 року на всі спеціальності:

НА БАЗІ  9 КЛАСІВ                        українська мова – диктант

 

                                                             математика – письмові тести

 

НА БАЗІ  11 КЛАСІВ                        за конкурсом сертифікатів

 

                                                                   незалежного оцінювання

 

                                                   

Прийом до Чернівецького індустріального коледжу здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”.

Вартість навчання на платній основі на всі спеціальності денного та заочного відділення першого року навчання складає суму, яка затверджена в калькуляції витрат на навчання в 2009 – 2010 н.р.

Вступники, які мають освіту в обсязі повної загальної середньої школи та професійних навчально-виховних закладів, гімназій, ліцеїв, на всі спеціальності здають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти:

на спеціальності:
5.03050801 Фінанси та кредит
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.02010701 Організація туристичного обслуговування

- з української мови та літератури;

- з математики або географії;

та на спеціальності:

5.05010301 Розробка програмного забезпечення
5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

 

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств цивільних споруд

 

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

 

5.05150103 Комп’ютерна обробка текстової графіки та образної інформації

- з української мови та літератури;

- з математики або фізики;

Вступники, які мають освіту в обсязі основної школи, на всі спеціальності складають такі вступні випробування:

- українська мова (диктант);

- математика (письмове тестування).

Профілюючим предметом на всі спеціальності є математика. Вступні випробування у формі письмових тестів з математики проводяться за бальною шкалою.

Оцінка в 5 бальній системі
2
3
4
5
Оцінка в 12 бальній системі
1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12

Конкурсний іспит з української мови оцінюється по чотирьох-бальній системі оцінок (2, 3, 4, 5).

При отриманні однакового конкурсного балу після вступних випробувань в першу чергу в Чернівецький індустріальний коледж зараховуються такі особи:

- діти-сироти, напівсироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

- особи, яким Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надає таке право;

- особи, які в документах про освіту мають вищий середній бал.

Прийом до коледжу на денну форму навчання проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Апеляції щодо результатів вступних випробувань розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора.

Апеляції подаються:

- з письмових робіт не пізніше 2 робочих днів після оголошення оцінок;

- з усного іспиту не пізніше 2 робочих днів після його проведення.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

10. Строки прийому документів, подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, проведення вступних випробувань та зарахування визначаються правилами прийому до Чернівецького індустріального коледжу з урахуванням нижчезазначеного:

Прийом документів на денну форму навчання розпочинається 29 червня і закінчується 5 серпня – для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування на денну форму навчання проводяться з 6 серпня.

Зарахування на денну форму навчання проводиться не пізніше 22 серпня.

Приймальній комісії надається право проводити прийом і зарахування абітурієнтів, які мають повну загальну середню освіту, на другий курс (на базі   11-ти класів) при наявності вакантних місць на поповнення в межах державного замовлення на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

Прийом документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, проведення вступних випробувань на місцях, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, можуть бути подовжені за рішенням приймальної комісії. Зарахування здійснюється не пізніше 30 серпня.

Строки прийому документів та проведення вступних випробувань на навчання без відриву від виробництва (заочне) встановлює коледж.

Прийом документів розпочинається не раніше як за 30 днів до початку вступних випробувань. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 10 днів після закінчення вступних випробувань.

11. Вступники особисто подають заяву про вступ до коледжу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність) форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту), за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію ;

- медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- сертифікати (сертифікат) Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією коледжу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію).

- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);

- військовий квиток (посвідчення про прописку до призової дільниці);

Усі ксерокопії завіряються за оригіналом приймальною комісією коледжу, до якого вона подається, або в установленому порядку.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими   нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

12. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освіту, медичної довідки та сертифіката приймальної комісії коледжу, у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах) за різними формами навчання оригінал документа про освіту державного зразка, а також оригінали сертифіката, медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документа про освіту, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти , втрачають право на участь в конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної (відбіркової) комісії завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у коледжі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

Довідка видається за вимогою студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13. Особи, які вступають до коледжу на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління районних державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (796-12).

14. Під час вступу на перший курс вступники, які атестовані з української мови, складають обов’язкове вступне випробування з цієї дисципліни. Форму випробування визначає приймальна комісія коледжу. Вступники повної загальної середньої освіти подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з цього предмету за результатами оцінювання знань в поточному році.

Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів установлює конкурсне вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту.

15.Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів).

Приймальна комісія Чернівецького індустріального коледжу допускає до участі у конкурсі щодо вступу на навчання вступників, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів з результатами оцінювання їх знань у поточному році – за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів не нижче 124 балів.

Вступники, які до заяви про вступ на навчання додають сертифікати з кількістю балів нижче встановленого рівня, до участі у конкурсі щодо зарахування не допускаються.

Чернівецький індустріальний коледж проводить конкурсний відбір та вступні випробування виключно за загальноосвітніми предметами: українська мова та література, математика, фізика, географія.

Привступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов'язковим.

Конкурс щодо вступу на навчання проводиться:

за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів - не менше, як з двох загальноосвітніх предметів, у тому числі з української мови і літератури.

Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну - загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому Чернівецького індустріального коледжу.

Категорії осіб з обмеженими;фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу за 100 - бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

При прийомі на навчання за скороченими термінами  підготовки молодшого спеціаліста, перелік показників для конкурсного відбору визначається приймальною комісією Чернівецького індустріального коледжу.

16. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

17. Зараховуються до Чернівецького індустріального коледжу за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого пунктом 15 цих Правил рівня:

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад;

призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вступають на напрями підготовки (спеціальності), для профільним є предмет, з якого вони є призерами олімпіад;

Якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів фахової майстерності та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

18. Дія пункту 17 стосовно учасників та призерів олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників та призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів - при вступі до вищих навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах - при вступі до вищих навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти.

 

19. За наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право.

Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.

Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого пунктом 15 цих Правил рівня.

20. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях відповідно до пункту 15 цих Правил) не нижче встановленого цими Правилами рівня зараховуються:

особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) надане таке право;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;

інваліди І та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12 ) надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф.Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року N 6 (6-2008-п) "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".

21. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до Чернівецького індустріального коледжу понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

22. Особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, та/або кількості балів фахових вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки (спеціальність), якщо інше не передбачено законодавством України та пунктами 15, 17, 20, 22 цих Правил.

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях та/або творчих конкурсах Чернівецького індустріального коледжу (відповідно до пункту 15 цих Правил) повинно здійснюватися за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до Чернівецького індустріального коледжу мають:

особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (875-12) (із змінами) надане таке право;

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 N 157 (157/2002) "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 N 849 (349/2007 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році";

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського.

23. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів:

на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.06.99 N 1159 (1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами) ;

на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12);

 

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

24. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Чернівецьким індустріальним коледжем, розглядає апеляційна комісія Чернівецького індустріального коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

25. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Чернівецького індустріального коледжу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування} до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

26. Роботи вступників, які не зараховані до Чернівецького індустріального коледжу, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

27. Усі питання, пов’язані з прийомом до Чернівецького індустріального коледжу, розв’язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, а також рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.

28. Рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.

 

Розроблено на основі наказу Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 р. за №802 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.09.2008 р. за № 892/15583.

 

 

 

 

 


Ключові слова: Правила прийому, 2009

Коментарі (1)
Seemiks | 13.02.2011
Сайт коледжа [cencored]

Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Зеленський: Путіна потрібно стримати всіма можливими засобами Президент України Володимир Зеленський заявив, що російського
- 15.06.2024 16:18
Окупанти зводять нові укріплення вздовж траси Маріуполь-Донецьк Село Гранітне стає основною логістичною артерією
- 14.06.2024 15:53
На Буковині система БПД шукає психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю дітей Розпочався конкурс з відбору психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень
- 14.06.2024 11:05
Двоє підлітків втопилися з викладачем в селі Рухотин на Дністрі Отримавши повідомлення про подію, на місце виклику одразу виїхали слідчо
- 12.06.2024 12:56
Як оновити дані чоловіку в ТЦК, якщо він за кордоном? - відправити заяву поштою - зразок заяви З 13 червня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від
- 10.06.2024 16:08
Дністер та його притоки різко зменшилися в об’ємі Один із авторів відео припускає, що воду з Дністра спустили для
- 27.05.2024 17:42

Всі новини