"Cоціально спрямований бізнес"- Петро Калита, президент Української асоціації якості, м. Київ

- 23.03.2009 12:17
"Cоціально спрямований бізнес"- Петро Калита, президент Української асоціації якості, м. Київ

Трактат о социально ответственной 
компании
 
 

Компания

Социально Ответственная —

Не та,

      что относится безответственно

К заинтересованным сторонам,

Но, подбросив порой на сторону

Сотню баксов,

      раструбит убедительно

Про акцию

      социально благотворительную,

А та,

      что системно заботится

О работниках и работницах,
Поставщиках и потребителях,
Детях и их родителях,
Студентах и пенсионерах,
И не забывает акционеров,
А также,

      по собственной воле,

Для обеспечения обездоленных

Исправно платит налоги, и

Не наносит ущерб экологии,
И многие

      на работе и вне работы

На себе ощущают эту заботу. 

…Вот что, заслуживающее
    внимания,
Есть
      «Социально
            Ответственная
                        Компания» —

Основа для воплощения новых идей

Устойчивого Развития,
                  во имя Людей!
 
 
Загальнолюдські цінності, соціально спрямований бізнес і системне управління
Общечеловеческие ценности, социально направленный бизнес и системное управление

Common to All Mankind Values, Socially Directed Business and System Management 

П. Калита, президент, Українська асоціація якості, м. Київ

П. Калита, президент, Украинская ассоциация качества, г. Киев

P. Kalyta, President, Ukrainian Association for Quality, Kiyv 

   Визначено взаємозв`язки, що існують в компаніях між соціальною спрямованістю і системним управлінням. Доведено, що для тривалого системного забезпечення своєї конкурентоспроможності компанії мають бути соціально спрямованими і постійно удосконалювати системи управління, орієнтовані на споживачів, власний персонал і суспільство. Проілюстровано переваги використання Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю та самооцінки для цілеспрямованого системного вдосконалення будь яких організацій. 
 

   «Ми розрізняємо ключові цінності та практичні методи. Ключові цінності — це соціально орієнтовані та відповідальні цінності. Ми також чітко усвідомлюємо, що прибуток, яким би важливим він не був, не є тим, заради чого існує «Хьюліт Паккард» — вона існує заради більш фундаментальних причин».

   Джон Ян, керівник «Хьюліт Паккард» 

  Мабуть, важко назвати більшу цінність для людства, ніж нормальні умови життя кожної окремої людини.Ці умови, зокрема, передбачають можливість дихати чистим повітрям, пити чисту воду, харчуватися екологічно чистими продуктами, користуватися безпечними й високоякісними товарами й послугами... Ну й, звичайно ж, можливість оплачувати усі необхідні блага, заробляючи своєю працею достатньо коштів (для працездатних), або одержуючи допомогу з боку суспільства, держави, бізнесу (для непрацездатних).

  Якщо говорити про масштаби держав, то найінтегральнішим показником якості життя у будь-якій країні можна назвати тривалість життя і приріст населення.

  Інформація для міркувань

  За тривалістю життя Україна займає передостаннє місце в Європі, за народжуваністю — одне з останніх, за смертністю — одне з перших. За останні роки чисельність населення країни скоротилася більш ніж на 5 млн. і становить не набагато більше 46 млн. чоловік. У 2004 році в Україні зареєстровано найвищий у Європі рівень скорочення населення: більш ніж на 0,3 млн. чоловік у рік (0,7 % від усього населення). За прогнозами Інституту демографії й соціальних досліджень НАНУ, до 2050 року чисельність населення України може скоротитися до 35 млн. чоловік. Варто додати, що Україні належить одне з перших місць в Європі щодо міграції населення у пошуках роботи.

  Людське життя можна уявити, як дорогу з двобічним рухом: люди одночасно і створюють, і споживають блага. Виробництво продуктів (послуг) спрямовано на рішення двох протилежних, але взаємозалежних завдань: задоволення потреб співгромадян (як споживачів), і отримання на заміну засобів на задоволення власних потреб (коли виробники виступають у ролі споживачів). І тут важливо враховувати, що лише у виробництві для суспільства створюється додаткова вартість!

  В умовах світової глобалізації й перенасиченості ринку конкуренція загострюється і для утримання місця на ринку збуту все більше виробників у всьому світі змушені шукати й знаходити рішення, які б забезпечували їм довгострокове лояльне ставлення з боку клієнтів, співробітників, інших зацікавлених сторін суспільства. Це і є основним двигуном масового переформатування бізнесу на соціально спрямований.

  У пострадянських країнах, до яких належить й Україна, необхідно якнайшвидше це осмислити й внести корективи в саму філософію організації та ведення бізнесу. Тому що на сьогодні ситуація з бізнесом у більшості цих країн вкрай незадовільна.

  Інформація для міркувань

        Після возз'єднання Німеччини східна її частина втратила 30 тис. компаній, що виявилися неконкурентоспроможними щодо якості, продуктивності та собівартості. За даними Всесвітнього економічного форуму Україна за конкурентоспроможністю займає 73 місце у світі. За оприлюдненими даними, більшість російських і українських підприємств за продуктивністю від світових лідерів відстають у 10 разів, а за дефектністю випереджають у 1000! Аналогічна ситуація із собівартістю. У 2006 році американська компанія Ford зазнала збитків у розмірі понад 12 млрд. доларів США та була змушена закрити 15 підприємств на власній території, програвши боротьбу за лояльність споживачів японським автовиробникам.

   Базис і надбудова

   Соціальна спрямованість бізнесу — це сполучення соціально відповідальних підходів до ведення бізнесу (базис) і спеціальної діяльності компанії з вирішення соціальних проблем у суспільстві (надбудова). Остання може включати: сприяння просуванню соціальних ініціатив, благодійний маркетинг, корпоративний соціальний маркетинг, корпоративну філантропію, волонтерську діяльність на користь суспільства, — те, що надає компанії додаткові цінності, але не є її основною діяльністю.

   Неправомірно говорити про компанію, як про соціально відповідальну, лише тому що вона здійснює благодійні акції. Кожна компанія зобов'язана, насамперед, виконувати вимоги, пов'язані із безпекою споживачів, співробітників, навколишнього середовища, — без цього вона не має права на існування! Будь-яка компанія створюється для виробництва товарів і/або послуг з метою задоволення споживачів, вона повинна постійно забезпечувати їхню відповідність діючим нормам і вимогам клієнтів. Кожна компанія повинна дотримуватися норм і правил соціального забезпечення та  захисту, сплачувати податки, спрямовані на рішення соціальних проблем суспільства. І лише на цій основі правомірно говорити про перевищення норм та проведення спеціальних благодійних акцій.

   Ризики й переваги

   Ризики компанії, що прийняла філософію соціальної відповідальності в умовах перехідної економіки пов'язані, насамперед, з невиправданими витратами ресурсів на спеціальні соціальні заходи. Компанії можуть витрачати значні кошти, щоб привернути до себе увагу, але при цьому не завжди здатні забезпечити виконання прийнятих на себе зобов'язань. Більше того, через недолік вільних ресурсів може знизитися рівень виробництва й продажу.

   Разом з тим, ризики соціально безвідповідальної компанії значно вищі. Втрати можуть бути пов'язані з порушенням прав споживачів або робітників, з порушенням прав людини на чисте навколишнє середовище, формуванням негативного іміджу компанії й втратою до неї довіри, втратою кваліфікованого персоналу, клієнтів, зниженням обсягів продажу, прибутку, втратою конкурентоспроможності й ринків збуту.

   У свою чергу, переваги соціально відповідальної компанії полягають у підвищенні лояльності та прихильності зацікавлених сторін, підвищенні стабільності й активності персоналу, залученні нових фахівців, зростанні кількості постійних клієнтів, завоюванні нових ринків, просуванні нових брендів, лояльності регуляторних органів.

  Інформація для міркувань

  У книзі «Побудовані навічно» наведено результати багаторічних досліджень у США, у ході яких було відібрано 18 найкращих компаній, що існують понад сто років. Було виявлено, що прибуток для них не був головною метою, заради якої вони існували; на першому місці стояли соціальні цінності. Однак, дослідження показали, що повернення інвестицій із січня 1926 року по 31 грудня 1999 року в цих компаніях склав у середньому 6356 доларів на 1 вкладений долар, що у 15 разів вище, ніж у цілому по американській економіці! Напевно є привід задуматися, що таке соціальна спрямованість і чому вона важлива і корисна, якщо займатися нею реально, а не на словах. Споживачі, персонал, суспільство лояльно ставляться до компаній, які на практиці демонструють довгострокове соціально відповідальне відношення до них. Вони починають довіряти й інвестувати саме у ці компанії.

  Два підходи до вирішення однієї проблеми

   В останні десятиліття на всіх континентах спостерігається масове прагнення компаній підвищити лояльність зацікавлених сторін шляхом удосконалювання систем управління на основі:

   - стандартів ISO серії 9000 щодо управляння якістю, орієнтовані на споживача;

   - стандартів ISO серії 14000 щодо управління навколишнім середовищем, орієнтовані на суспільство;

   - стандартів OHSAS 18000 щодо професійної безпеки, орієнтовані на співробітників;

   - Концепцій загального управління якістю (TQM), орієнтовані на усі зацікавлені сторони;

   - Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), орієнтовані на всі зацікавлені сторони.

   У той же час, деякі компанії зміцнюють свої позиції на ринку, розвиваючи і демонструючи соціально відповідальне ставлення до суспільства, не прив’язуючи його до системного управління, а керуючись принципами Глобального договору ООН, що базується на Загальній декларації прав людини, Декларації щодо основних принципів і прав у сфері праці Міжнародної організації праці, Декларації щодо навколишнього середовища і розвитку та Конвенції ООН з протидії корупції.

   Cьогодні ці два напрямки поступово інтегруються. Про це свідчить, насамперед, стандарт SA 8000, що, з одного боку, є стандартом з управління, а з іншого — безпосередньо орієнтований на соціальну відповідальність. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) завершує розроблення всеохоплюючого міжнародного стандарту з соціальної відповідальності ISO 26000.

   Світовий досвід свідчить, що системний підхід до задоволення зацікавлених сторін та зниження ризиків порушення їхніх прав та інтересів переважно пов'язаний із застосуванням у компаніях досконалих систем управління.

   Взаємозв'язок принципів Глобального Договору та засобів системного управління наведено у таблиці.

Глобальний договір ООН Засоби системного управління
ІSО 9000 ІSО 14000 ОНSАS 18000 SА 8000 TQM EFQM
Права людини. Співробітники компанії + + + + +
Права людини. Працівники зовнішніх організацій + + + +
Права людини. Споживачі + + +
Права людини. Слабко захищені верстви населення й люди з обмеженими можливостями + + +
Права людини. Діти + + +
Права людини. Інші громадяни + + +
Охорона навколишнього середовища + + +
Боротьба з корупцією + + +
 

  Як видно з таблиці, найбільше повно принципи Глобального договору ООН відображено у концепціях TQM і критеріях моделі досконалості EFQM.

  Інформація для міркувань

  Порівняння 600 компаній США, що досягли високих результатів відповідно до американської моделі досконалості Болдріджа, основаної на TQM, із аналогічними, які не застосовують модель досконалості, показали у середньому 30 %  перевагу перших за параметрами: ринкова вартість, виробничий прибуток, обсяг продажів, рентабельність, кількість персоналу, загальні активи.

   Модель досконалості EFQM

   У 1990 році задля визначення кращих компаній у Європі було створено Модель досконалості EFQM (рис. 1), що містить, зокрема результати, стосовно споживачів, персоналу та суспільства.


  Рис. 1. Модель досконалості EFQM

   Модель, яка набула широкого поширення у провідних європейських країнах, дозволяє всебічно оцінювати компанію та кількісно визначати рівень її розвитку. Кращі компанії Європи: Siemens, Nokia, Philips, Bosch, Volvo, BMW, TNT, — за тисячобальною шкалою отримали 700—750 балів. На думку деяких експертів компанії, які відповідають лише вимогам стандарту ISO 9000, перебувають на рівні приблизно 300 балів.

   В Україні Модель EFQM уперше була впроваджена у 1996 році одночасно з заснуванням 1-го Українського національного конкурсу якості (за безпосередньої підтримки EFQM). Для її успішного застосування було підготовлено понад 100 експертів, 20 з яких одержали офіційне визнання з боку EFQM.

   Сходження до вершин досконалості

   Накопичений досвід дозволив фахівцям Української асоціації якості (УАЯ) у 2005 році розробити Комплексну систему оцінювання й визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України, на базі якої у 2006 році було запропоновано Всеукраїнський діловий марафон «Сходження до вершин європейської досконалості». Схематично марафон представлено у вигляді «сходів ділової досконалості» (рис. 2). Підвищуючи соціальну активність і підіймаючись «сходами ділової досконалості», можна, з одного боку, підтверджувати поза конкурсами «розряди досконалості», а з іншого — за результатами конкурсів або турнірів, займати певні позиції у рейтингах компаній.

  Важливою перевагою запропонованого підходу є універсальність — він може бути застосовний для будь-якої організації з будь-яким початковим рівнем досконалості. Участь у проекті дозволяє порівняти між собою будь-які компанії, осмислити й прийняти європейські цінності й культуру ведення бізнесу, одержати визнання розвинених країн. Усе це в підсумку істотно підвищує ефективність бізнесу за помірних витрат. 

      Яскравий приклад

      На одному українському підприємстві існує дивний документ «Зухвала мета компанії». Поставлено мету — стати рівним серед кращих індустріальних компаній світу! Після пошуків інструмента для оцінювання й порівняння компанії зі світовими лідерами зупинилися на Моделі EFQM.

      У 2006 році рівень досконалості цієї компанії було оцінено експертами у 450—500 балів. Компанія стала лауреатом Українського національного конкурсу якості й одержала сертифікат EFQM «Визнання досконалості в Європі — 4*».

      У 2007 році у результаті виконання інноваційної програми, розробленої за рекомендаціями експертів щодо сфер удосконалення, рівень досконалості було доведено до 500-550 балів. Компанія одержала сертифікат EFQM «Визнання досконалості в Європі — 5*».

      Знову, одержавши опис сфер для удосконалювання, у компанії поставили завдання протягом року досягти рівня 550—600 балів. І далі, подібним чином, цілеспрямовано й послідовно протягом 4—5 років вийти на рівень 700—750 балів, що відповідає лідерам європейського й світового рівня.

      Таким чином, компанія на роки вперед визначила свою довгострокову стратегічну мету й намітила шляхи її досягнення. При цьому, в основу вона поставила не одержання нагород, що є лише засобом підтвердження результатів, а планомірне досягнення світового рівня досконалості!

  Внесок УАЯ

  Генеральний секретар EFQM К. Лебіїр сказав: «Завдяки досконалій діяльності УАЯ, що є одним із провідних лідерів руху за якість у Східній Європі, для українських підприємств досягнення визнання за межами України стає доступнішим. А це, у свою чергу, дуже важливо для успішної інтеграції України до СОТ і ЄС».

   Сприяючи компаніям у просуванні «сходами ділової досконалості», УАЯ у межах повноважень, отриманих від Європейської організації якості (EOQ), Міжнародної  організації стандартизації тестування (ISTO), EFQM, інших міжнародних організацій:

 • сертифікує фахівців з 33 кваліфікацій європейської Гармонізованої схеми сертифікації та реєстрації персоналу й видає їм сертифікати EOQ;
 • тестує фахівців у міжнародній системі ISTO на адекватність розуміння стандартів ISO 9000 з видачею сертифікатів ISTO;
 • сертифікує системи управління на відповідність різним стандартам та видає компаніям сертифікати, які визнаються і в Україні, і у світі;
 • оцінює рівні досконалості компаній з видачею сертифікатів EFQM «Визнання досконалості в Європі» тощо.

  Трохи статистики

      За роки роботи УАЯ видано близько 1000 сертифікатів EOQ фахівцям з України, Росії, Азербайджану. Українським фахівцям видано 33 сертифікати ISTO. Понад 300 сертифікатів на системи управління одержали українські компанії, понад 50 сертифікатів EFQM «Визнання досконалості в Європі» одержали компанії з України, Росії, Білорусі, Казахстану, Угорщини, Литви та інших країн Центральної й Східної Європи.

   Проект «Сходження до вершин європейської досконалості» одержав підтримку з боку EFQM і вийшов за межі України. З 2005 року у рамках цього проекту щорічно проводиться Міжнародний турнір з якості країн Центральної й Східної Європи, у якому вже взяли участь компанії-переможці й призери національних нагород з якості Білорусі, Угорщини, Казахстану, Литви, Росії, Румунії, України, Азербайджану.

Інформація для міркувань

  35 українських підприємств отримали Національну нагороду якості. Практично усі вони одержали сертифікати EFQM «Визнання досконалості в Європі», 12 з них стали призерами Міжнародного турніру з якості країн Центральної й Східної Європи (у тому числі 4 — переможцями Турніру), 2 — фіналістами Європейської нагороди якості (єдині в СНД). На сьогодні кращі компанії України, як і компанії Центральної й Східної Європи, досягають 550—600 балів. Це і є оцінка й системне відображення рівня їхньої соціальної спрямованості й соціальної активності.

  ВИСНОВОК

  Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.Щоб тривалий час компанія залишалася конкурентоспроможною, вона, насамперед, повинна бути соціально спрямованою. При цьому, для системної підтримки соціально відповідального ставлення до усіх зацікавлених сторін, компанія повинна мати відповідну багатоцільову систему управління й постійно її удосконалювати.

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.Рис. 2. Сходи ділової досконалості


Ключові слова: Модель досконалості EFQM

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ецепт ніжного домашнього зефіру без випікання Швидко та просто: рецепт ніжного домашнього зефіру без випікання
- 16.04.2024 10:32
Минулої доби шахраї ошукали двох чоловіків на суму понад 31 тисячу гривень: дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження Цього разу аферистам вдалося незаконно збагатитися чужими коштами під приводом
- 16.04.2024 10:09
ДНК тест для родового дерева, ДНК-экспертиза на этническое происхождение ДНК-тестирование – это мощный инструмент, который позволяет
- 15.04.2024 13:56
Образа: мозок шукає швидкі способи впоратися зі стресом Ми отримуємо сигнал ззовні, але не знаємо, що з ним робити
- 05.04.2024 11:23
Британський суд відклав екстрадицію Джуліана Ассанжа до США Засновник WikiLeaks у Великій Британії
- 01.04.2024 13:10
Чому наш організм вимагає солодкої та жирної їжі і що з цим робити Солодощі для нашого тіла це простий і, головне, швидкий спосіб о
- 01.04.2024 12:58
На Буковині слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні домашнього насильства Житель обласного центру впродовж тривалого часу вчиняв протиправні дії відносно
- 01.04.2024 12:48
Влада України відкинула причетність до теракту в Крокус Сіті Холл МЗС України назвало звинувачення у причетності Києва до теракту
- 27.03.2024 13:03
Теракт в Крокусе Сити Холл: новая информация, количество пострадавших и судьба нападавших Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России
- 25.03.2024 11:19

Всі новини