7
1

Одеська юридична академія Чернівці

Одеська юридична академія Чернівці

 Відокремлений структурний підрозділ

«Навчально-консультаційний центр Національного університету  «Одеська юридична академія» з юридичним коледжем у м. Чернівці»

Відокремлений структурний підрозділ «Навчально-консультаційний центр Національного університету «Одеська юридична академія» з юридичним коледжем у м. Чернівці» здійснює свою діяльність на підставі Статуту НУ «ОЮА», затвердженого Міністерством освіти і науки України 04.09.2003 р., у відповідності до ліцензії Міністерства освіти і науки України Серія АВ  № 498424 від 11.11. 2009 року, сертифіката про акредитацію Серія НД-IV № 168232 від 11.11.2009 р.  Навчально-консультаційний центр з юридичним коледжем Одеської національної  юридичної академії в м. Чернівці включено до Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій України (довідка  № 144 від 26.01.2001 р.,  перереєстровано 16.06.2007 р. – довідка № 4748). 
 Директор ВСП «Навчально-консультаційний центр Національного університету «Одеська юридична академія» з юридичним коледжем у м. Чернівці» – 

Навчально-консультаційний центр з юридичним коледжем Одеської національної  юридичної академії в м. Чернівці створено відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про створення навчально-консультаційного центру Одеської національної юридичної академії у місті Чернівці» № 13 від 15.01.2001 року та наказу Одеської національної юридичної академії № 39-5 від 19.01.2001 року для підготовки фахівців за заочною формою навчання.22.03.2004 року в Навчально-консультаційному центрі в м. Чернівці наказом ОНЮА № 322-5 створено юридичне училище для підготовки молодших спеціалістів-юристів. Наказом ОНЮА № 2056-61 від 28.12.2006 р. юридичне училище перетворено на юридичний коледж.Навчально-консультаційний центр  з юридичним коледжем ОНЮА  в м. Чернівці здійснював свою діяльність  в межах прав, передбачених Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Статутом Одеської національної юридичної академії; керувався Положенням про навчально-консультаційний центр ОНЮА в м. Чернівці, прийнятим Вченою Радою ОНЮА, затвердженим 30.09.2006 р. Відповідно  до  розпорядження  Кабміну  України  від  28  липня  2010  року    № 1564-р Одеську національну юридичну академію реорганізовано шляхом перетворення її у Національний університет «Одеська юридична академія».                                     

 Матеріально-технічна база

Для надання освітніх послуг Навчально-консультаційним центром НУ «ОЮА» у м. Чернівці використовується новозбудований власний навчальний комплекс  за адресою..,  загальною площею 1482   м2, з власною прибудинковою територією, який був відкритий 30 серпня 2010 року Президентом Одеської національної юридичної академії, Головою комітету Верховної Ради України з питань правосуддя академіком Ківаловим Сергієм Васильовичем за участю керівників Чернівецької області, міського голови та керівників судових і правоохоронних органів.  Є орендований навчальний корпус 721 м2 за адресою вул. Барбюса, 6 у м. Чернівці.  Будівлі, зокрема, включають 5 лекційних аудиторії на 70-100 чоловік кожна, а також 20 аудиторій для проведення практичних занять. У приміщенні є бібліотека з читальним залом на 80 місць (бібліотечний фонд – близько 7000 примірників (90% українською мовою), 31фахове періодичне видання), комп’ютерний клас та в процесі обладнання криміналістична лабораторія. У наявності є орендований стадіон та спортивний зал для занять з фізичного виховання. З метою забезпечення можливостей харчування науково-педагогічних працівників та студентів у приміщенні НКЦ діє  буфет. Гуртожитків немає. В процесі будівництва знаходиться ще один корпус загальною площею близько 3000 м2, в якому передбачається актовий зал чисельністю 240 осіб, навчальні кабінети, спортзал, лабораторії, аудиторії  та інші приміщення.                                                  
Інформація для абітурієнтів

Спеціальність    П Р А В О З Н А В С Т В О

Спеціалізації для здобуття кваліфікацій

Форма навчання

Вступні випробування

мол. спеціаліст

(на базі 9 кл.)

·         юрист

денна

(3 роки)

- основи правознавства (усно)

- українська мова (диктант)

бакалавр та спеціаліст

(на базі 11 кл.)

·         прокурорсько-слідча

·         цивільно-правова

·         судово-адміністративна

денна

(4 роки)

конкурсний відбір

за сертифікатами  УЦОЯО:

1.      українська мова і літ-ра

2.      історія України 

3.      на вибір: 

                - іноземна мова

                - математика

·         прокурорсько-слідча

·         цивільно-правова

·         державне управління та міжнародно-правові відносини

заочна

(5 років)

Особливості  прийому на навчання

 на підставі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів:

З дипломом

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціалізації

Форма навчання

Курс

Вступні випробування

молодшого спеціаліста

бакалавра

·         прокурорсько-слідча

·         цивільно-правова

·         судово-адміністративна

денна

ІІ

комплексний іспит з правових дисциплін

(випускники коледжу НКЦ –

за середнім балом додатку до диплома на ІІІ курс денної та

IV заочної форми навчання)

·         прокурорсько-слідча

·         цивільно-правова

·         держ. управління та МПВ

заочна

ІІІ

бакалавра

спеціаліста

·         прокурорсько-слідча

·         цивільно-правова

денна

V

комплексний іспит з правових дисциплін

(випускники НКЦ

за середнім балом додатку до диплома)

·         прокурорсько-слідча

·         цивільно-правова

·         держ. управління та МПВ

заочна

 

VI

спеціаліста

(для отримання другої  вищої освіти)

спеціаліста

·         цивільно-правова

заочна

ІІІ

правознавство (співбесіда)

  Кадровий склад

У підготовці студентів у НКЦ у м. Чернівці сформовано професійний науково-педагогічний колектив у складі 62 викладачів, з них для 31 особи робота у НКЦ є основним місцем і для решти – роботою за сумісництвом. Всі штатні викладачі мають необхідний рівень вищої юридичної та іншої освіти, яка відповідає профілю дисципліни, що викладається, а більшість з них також достатній досвід практичної та педагогічної роботи. Серед викладачів є доктори наук, більшість викладачів -  кандидати наук. Крім того, для викладання окремих навчальних дисциплін у НКЦ залучається професорсько-викладацький склад Національного університету «ОЮА».

Основними формами наукової діяльності у Чернівецькому Навчально-консультаційному центрі Національного університету «Одеська юридична академія» є підготовка монографій, підручників (посібників), дисертацій, статей, доповідей, рецензій і відзивів, висновків; участь у наукових семінарах, конференціях тощо.

         Науково-педагогічні працівники (станом на 1 вересня 2010 р.):

Штатні викладачі

Сумісники

Погодинники

Навчально-допоміжн. персонал

Всього

Всього – 19

Всього – 20

 Всього – 5

З вченим ступенем

(званням)

Без вч. ступ. (звання)

З вченим ступенем

(званням)

Без вч. ступ. (звання)

З вченим ступенем

(званням)

Без вч. ступ. (звання)

9

10

13

7

3

2

4

48

доц

канд

докт

доц

канд

докт

доц

3

6

1

6

6

2

1

В юридичному коледжі:

-

12

5

14

 

 

 

Наукова робота

Наукова робота в Чернівецькому навчальному центрі Національного університету “Одеська юридична академія” здійснюється професорсько-викладацьким складом трьох кафедр, які працюють за спеціалізаціями: прокурорсько-слідча, судово-адміністративна та цивільно-правова.

За останні роки співробітниками навчального центру захищено 1 докторську та чотири кандидатські дисертації. Зростання наукової кваліфікації кадрового складу забезпечується наявністю у штаті здобувачів наукових ступенів кандидата наук. П’ятеро здобувачів з числа викладачів прикріплені для складання кандидатських іспитів із спеціальностей та для написання кандидатських дисертацій.

Наукові дослідження викладачів навчального центру знаходять відображення більш ніж у 100 опублікованих наукових працях. За останні роки вийшло три монографії та п’ять навчально-методичних посібників. Найбільш важливі результати наукової роботи знайшли своє відбиття у численних статтях та виступах на наукових, науково-практичних конференціях, семінарах та симпозіумах, у тому числі міжнародних та всеукраїнських. Сферою наукових досліджень викладачів навчального центру є розроблення теоретичних та практичних проблем удосконалення законодавства, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів. Головним завданням науково-дослідної роботи навчального центру є розробка найбільш важливих проблем юридичної науки з урахуванням нових соціально-економічних відносин та завдань, які стоять перед суспільством та державою. 

У складі Навчально-консультаційного центру Національного університету  «Одеська юридична академія» у м. Чернівці – три кафедри.

1) Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права.

    Склад кафедри: 1 доктор юридичних наук, 2 доцента, 2 кандидата наук, 2 асистента.

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права була утворена у жовтні 2010 року в результаті реорганізації кафедри загально-правових дисциплін на три кафедри.

На кафедрі у даний час працює п’ять штатних викладачів і три сумісника, з яких один доктор юридичних наук, 4 кандидати юридичних наук, та три здобувача наукового ступеню кандидата юридичних наук. Високий рівень викладання навчальних дисциплін обумовлений багаторічним практичним та науковим досвідом роботи викладачів кафедри. Кафедрою розвиваються та підтримуються тісні наукові зв’язки з Московською державною юридичною академією, Московським державним університетом, Саратовською державною юридичною академією.    Співробітники кафедри активно співпрацюють із науково-освітніми установами міст Києва, Харкова, Львова, Суми.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у Міжнародних науково-практичних конференціях. Представлені викладачами кафедри статті та доповіді спрямовані на доктринальне тлумачення актів законодавства, містять конкретні пропозиції з удосконалення діючих нормативно-правових актів та практики їх застосування.

2) Кафедра теорії та історії держави і права.

 Склад кафедри:  1 доктор педагогічних наук,  2 доцента,   4 кандидата наук, 8 асистентів.
Кафедра теорії та історії держави і права утворена 1 жовтня 2010 р. на підставі наказу ректора Одеської національної академії. Кафедра теорії та історії держави і права є однією з провідних кафедр, яка забезпечує цикл навчальних дисциплін, що закладають фундаментальні основи для подальшого вивчення як галузевих дисциплін юриспруденції, так і інших суспільних наук, зокрема, це такі як : «Теорія держави і права», «Проблеми теорії держави і права», «Історія вчень про державу і право», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Право ЄС», «Основи міжнародного права ЄС», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Логіка», «Соціологія», «Політологія», «Ораторське мистецтво», «Історія української культури», «Безпека життєдіяльності» «Латинська мова», «Основи інформатики», «Іноземна мова (англійська, німецька)», «Етика і етикет», «Релігієзнавство». За їх допомогою вирішується проблема розуміння закономірностей розвитку держави і права, забезпечуються підвищення рівня правової культури та удосконалення професійної юридичної діяльності. Названі дисципліни є ефективним засобом формування світогляду та методологічної орієнтації спеціалістів юридичного профілю.Колектив кафедри з 2010 року здійснює наукові дослідження за темою: «Актуальні проблеми нормотворчості в юридичній науці». За результатами наукових досліджень протягом 2009-2010рр. викладацьким складом кафедри опубліковано понад 10 наукових праць, викладачі кафедри взяли участь у роботі 6 міжнародних та 7 всеукраїнських науково – практичних конференцій.

На кафедрі організована робота наукового студентського гуртка: «Механізми реалізації та здійснення основних прав людини і громадянина».

3) Кафедра спеціально-правових дисциплін.

Склад кафедри:  1 доктор юридичних наук,  6доцентів,  6 кандидатів наук,  9 асистентів.

Кафедра спеціально-правових дисциплін утворена 1жовтня 2010року , на підставі наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія». Кафедра спеціально-правових дисциплін є однією з провідних кафедр, яка забезпечує викладання спеціально-правових дисциплін.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін  як «Кримінальне право», «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальний процес», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», «Криміналістика», «Прокуратура України», «Адвокатура України», «Прийняття кримінально-процесуальних рішень», «Господарське право», Господарське-процесуальне право», «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Нотаріат України», «Аграрне право», «Екологічне право», «Природноресурсове право України», «Порівняльне екологічне право», «Набуття, реалізація та гарантія прав на землю» та ряд інших спеціальних курсів. Викладання зазначених фундаментальних і професійно-орієнтованих навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих юристів для подальшої роботи у судах і правоохоронних органах, адвокатурі та інших видів юридичної діяльності.

Колектив кафедри з 2010 року здійснює наукові дослідження за темою: «Система принципів кримінального процесу, що реалізуються при судових рішеннях,  які не набрали законної сили, у кримінальних справах». За результатами наукових досліджень протягом 2010 року професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 17 наукових праць, викладачі кафедри взяли участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

На кафедрі організована робота наукового студентського гуртка «Актуальні проблеми становлення та розвиток цивільного права в Україні». У перспективі – відкриття ще двох кафедр; реорганізація Навчально-консультаційного центру  у  Чернівецький факультет Національного університету «Одеська юридична академія».

 В основу підготовки студентів НКЦ у м. Чернівці  покладено стандарти вищої освіти України. У зв’язку з тим, що профіль підготовки студентів Чернівецького навчального центру збігається з профілем підготовки у Національному університеті «Одеська юридична академія», навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу здійснюється в загальній структурі університету.

Контингент студентів (станом на 1 березня 2011 року)

Форма навчання

 

Всього

студентів

 
 

Денна форма навчання

(молодші спеціалісти)

221

 

Денна форма навчання

267

 

Заочна форма навчання

369

 

ФЗН № 2 (післядипломна освіта)

39

 

Разом

893

 

 В навчально-консультаційному центрі здійснюється підготовка прокурорсько-слідчих кадрів, спеціалістів з цивільної та господарської юстиції і судово-адміністративної юстиції.

Студенти центру  займаються науковою роботою в гуртках з теорії та історії держави та права, цивільного та сімейного права, адміністративного права та процесу, фінансового права, кримінального права та процесу.

День відкритих дверей  Відокремлений структурний підрозділ 

«Навчально-консультаційний центр Національного університету «Одеська юридична академія» з юридичним коледжем у м. Чернівці» Представники студентської ради Навчально-консультаційного центру з юридичним коледжем у м. Чернівці  включені до складу Чернівецького міського студентського парламенту. Найактивніші учасники художньої самодіяльності: - Дячук Одарка, студентка юридичного коледжу, – лауреат конкурсу       «Чисті роси»(2008),  «Софіївські зорі» (2009),  гран-прі «Рідна пісня» (2009), «Буковинська зіронька» (2010);

 

- Селезньова Анна, студентка юридичного коледжу, - лауреат конкурсів «Золотий ключик» (2008), «Рідна пісня»  (2009), «Пісенний струм» (2010), «Яблуневий цвіт» (2010), володарка  Гран-прі 2010 конкурсу «Буковинська зіронька»;

- Засідко Марія, студентка І курсу академії, - переможниця фестивалю східного танцю «Судак-2008» (І місце), переможниця фестивалю арабського танцю «Аль Шарк» (І місце, Санкт-Петербург, 2008 р.), ІІ місце у Всеросійському чемпіонаті виконавців східного танцю (Москва, 2009 р.), І місце у рейтинговому відкритому кубку західного регіону за версією ліги професіоналів «Аміра – 2010» тощо

Спорт

У центрі проводяться змагання між групами і курсами з різних видів спорту. Студенти центру і коледжу беруть участь в обласних, всеукраїнських і міжнародних спортивних турнірах та багато з них є майстрами спорту, чи кандидатами у майстри спорту з вільної боротьби, самбо, дзюдо, тенісу, легкої атлетики, стрільби з лука, спортивного орієнтування тощо.

Зокрема, студент 5 курсу Лазоренко Дмитро -  чемпіон кубку світу з карате, чемпіон кубку України з рукопашного бою, двократний чемпіон України з панкратіону,  майстер спорту з боротьби самбо, майстер спорту з рукопашного бою, кандидат в майстри спорту з боротьби дзю-до, кандидат в майстри  спорту з карате,  кандидат в майстри спорту з панкратіону; 

Колесник Катерина - студентка 2-го курсу юридичного коледжу - КМС з легкої атлетики, володарка кубків 2007-2008 рр. «Прикарпатська зима», переможниця всеукраїнських змагань у Чемпіонаті Центральної Ради ФСТ «Україна», І місце в чемпіонаті України з легкої атлетики

Одеська юридична академія Чернівці

Одеська юридична академія Чернівці

Одеська юридична академія Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Одеська юридична академія Чернівці

Одеська юридична академія Чернівці