Правила прийому Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2010 році

- 16.05.2010 12:59
Правила прийому Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2010 році
 Зміст
 1. Загальні положення
 2. Вимоги до рівня освіти вступників
 3. Фінансування підготовки фахівців
 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до університету
 6. Вступні випробування та конкурсний відбір
 7. Цільовий прийом
 8. Зарахування за співбесідою
 9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 10. Зарахування поза конкурсом
 11. Право на першочергове зарахування
 12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
 13. Надання рекомендацій для зарахування
 14. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 15. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 16. Наказ про зарахування
 17. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
 18. Додаткове зарахування до університету та зберігання робіт вступників
 19. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до університету


Провадження освітньої діяльності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АВ №482337, дата отримання 29.07.2009 р., термін дії ліцензії до 2019 року),
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.
І. Загальні положення
1.1. Приймальна комісія оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, в тому числі у відокремлених структурних підрозділах (Навчально-консультативний центр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м.Новодністровськ), факультет образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (м.Вижниця), коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Відділення коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м.Новодністровськ)) (див додаток 1).
1.2. До університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
1.3. Прийом до університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються Приймальною комісією, яка діє відповідно до Положення про приймальну комісію університету.
2. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.
2.5. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності „Державна служба” приймаються тільки ті особи, які мають повну вищу освіту.
2.6. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).
2.7. Університет здійснює прийом студентів на старші курси в порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
3. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени випробування, що проводить університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до університету
5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Приймальної комісії університету, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Максимальна кількість напрямів підготовки (спеціальностей), на які приймаються заяви від вступника для участі в конкурсному відборі на зарахування становить п’ять позицій.
5.2. До заяви вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
медичну довідку за формою 086-о або її копію;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.
5.3. Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 124 балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.
5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в університеті.
5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в університеті:
військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до університету;
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;
особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
5.6. Приймальна (відбіркова) комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти в базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.
5.7. Приймальна (відбіркова) комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до вступних випробувань та до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету.
5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта та копію паспорта одного з батьків), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.
6
5.10. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I–II рівнів акредитації — відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з університетом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
5.11. Інші документи, що повинні подати вступники, у терміни, визначені для прийому документів:
на напрям підготовки „Теологія” вступники подають додатково рекомендацію парафіяльного священика;
на напрями підготовки „Фізичне виховання” та ”здоров’я людини” вступники
додатково подають медичну довідку фізкультурного диспансеру.
Для вступників спеціальності „Державна служба”, які вступають на місця державного замовлення, крім інших документів, що приймаються від осіб не старших 44 років, обов’язковими є:
договір-направлення (виданий органами державної влади, місцевого самоврядування, інших установ та організацій);
особова картка форми П-2 ДС (для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування) або особовий листок з обліку кадрів (для інших категорій вступників);
автобіографія;
довідка про зарахування до кадрового резерву на посаду, зазначену в договорі-направленні.
5.12. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
5.13. Усі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією університету або в установленому законодавством порядку.
5.14. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.
6. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 3), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання.
7
Вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів чи творчих конкурсів складає не менше 124.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».
6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до університету предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.4. Творчий конкурс з напряму підготовки „Музичне мистецтво” передбачає перевірку музичного слуху, спів естрадної або народної пісні, співбесіду з творчості композиторів-класиків та естрадних виконавців.
Творчий конкурс з напрямів підготовки „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини” передбачає біг 100 м, підйом в сид (прес), підтягування/віджимання (жін./чол.), біг 2000/3000 м.(жін./чол.).
Творчий конкурс з напряму підготовки „Декоративно-прикладне мистецтво” передбачає виконання рисунку з натури (оголеної фігури натурника або натурниці в повний ріст) протягом двох днів по 6 годин.
6.5. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті університету.
6.6. Для конкурсного відбору осіб, що вступають на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст використовується результати фахового вступного випробування (творчого конкурсу).
Випускникам 2010 р. коледжів і технікумів, що входять до навчальних комплексів або співпрацюють з університетом за відповідними угодами та випускникам коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і його відділення у м. Новодністровськ, які вступають на відповідний напрям підготовки, результати державного кваліфікаційного іспиту зараховуються як результати вступного фахового вступного випробування.
Конкурсний бал для осіб даної категорії розраховується як сума отриманої оцінки на випускному державному іспиті та середнього арифметичного усіх оцінок із додатка до диплома молодшого спеціаліста помножена на десять, плюс 100.
Для всіх решта категорій вступників конкурсний бал розраховується як сума фахового вступного випробування (у п’ятибальній шкалі) та середнього арифметичного усіх оцінок із додатка до диплома молодшого спеціаліста помножена на десять, плюс 100.
Середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста розраховується з округленням до десятих частин бала.
6.7. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі базової загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів вступних екзаменів, що оцінюються за 12-бальною шкалою. Вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів по кожному із загальноосвітніх предметів складає не менше 4 балів.
6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовуються результати вступного комплексного фахового випробування всіх вступників, окрім випускників 2010 р. Чернівецького національного університету, які здобули базову вищу освіту за освітньо-
8
професійною програмою бакалавра, і яким результат випускного державного іспиту з фаху зараховується як результат комплексного фахового вступного випробування.
Комплексне фахове випробування оцінюється за п’ятибальною шкалою.
6.9. Конкурсний бал для випускників університету 2010 р. освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста розраховується як сума отриманої оцінки на випускному державному іспиті та середнього арифметичного усіх оцінок із додатка до диплома бакалавра помножена на десять, плюс 100.
Для всіх решта категорій вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста конкурсний бал розраховується як сума вступного комплексного фахового випробування та середнього арифметичного усіх оцінок із додатка до диплома бакалавра помножена на десять, плюс 100.
Середній бал додатка до диплома бакалавра розраховується з округленням до десятих частин бала.
6.10. Для осіб, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, крім фахового вступного випробування, обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, що оцінюється за п’ятибальною шкалою.
Конкурсний бал для осіб, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (крім спеціальності „Державна служба”) обчислюється як сума балів фахового вступного випробування, іспиту з іноземної мови та середнього арифметичного усіх оцінок із додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) помножена на десять, плюс 50.
Переважним правом на зарахування користуються особи, які мають більшу кількість наукових публікацій.
6.11. Конкурсний бал для осіб, які вступають на навчання за спеціальністю „Державна служба” освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, обчислюється як сума балів, отриманих на вступних випробуваннях з основ економіки, основ держави і права та іноземної мови, кожен з яких оцінюється за п’ятибальною шкалою, помножена на десять, плюс 50.
6.12. Особи, що вступають на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра, які на одному із вступних випробувань отримали менше трьох балів не допускаються до складання наступних вступних випробувань та до участі в конкурсі.
6.13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, творчих конкурсах та до конкурсного відбору не допускаються.
6.14. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проводяться університетом, розглядає апеляційна комісія університету.
Апеляції подаються відповідальному секретареві приймальної (відбіркової) комісії в день проведення усного іспиту або не пізніше наступного дня після оголошення результату письмового випробування.
Кожна апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання в присутності абітурієнта. Додаткове опитування абітурієнта не допускається.
7. Цільовий прийом
7.1. Цільовий прийом до університету організовується:
відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського
9
центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня;
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».
7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).
7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.
7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
8. Зарахування за співбесідою
8.1. За результатами співбесіди зараховуються до університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.
9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
9.1. Зараховуються до університету за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I — III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, які визначені профільними для вступу на відповідні напрями підготовки (спеціальності), у тому числі:
основи інформатики — при вступі на напрями «Прикладна математика», «Інформатика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія»;
трудове навчання — при вступі на напрями «Технологічна освіта», «Професійна освіта»;
основи економіки — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Економіка та підприємництво»;
основи правознавства — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Право»;
історія — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань, для яких профільним визначено предмет «Історія України»;
біологія з екологією — при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «Біологія», «Хімія».
9.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
10. Зарахування поза конкурсом
10
10.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.
10.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить вищий навчальний заклад) не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.
11. Право на першочергове зарахування
11.1. Право на першочергове зарахування до університету мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.
11
11.2. зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.
12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:
особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;
особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;
особи, які зараховуються за конкурсом.
До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.
12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.
12.4. У рейтинговому списку зазначаються:
прізвище, ім’я, по батькові вступника;
бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад) з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту;
результати творчих конкурсів;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;
наявність права на першочергове зарахування.
12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.
13. Надання рекомендацій для зарахування
13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.
13.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії.
13.3. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.
12
14. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання, впродовж п’яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної (відбіркової) комісії.
14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, в якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
14.3. Особи, які в установлений строк (п’ять календарних днів) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів.
15. Коригування списку рекомендованих до зарахування
15.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:
оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;
відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця.
15.2. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб – не пізніше 25 серпня.
13
15.3. Коригування рекомендацій до зарахування може здійснюватися приймальною комісією протягом встановленого строку зарахування відповідних категорій вступників.
15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 13 цих Правил.
16. Наказ про зарахування
16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті університету.
16.2. Накази про зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти надсилаються до Міністерства освіти і науки України у паперовому та електронному варіантах, та в електронному варіанті Українському центру оцінювання якості освіти.
16.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених вищому навчальному закладу (зазначається назва вищого навчального закладу) коштів.
17. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
17.1. Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.
17.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до університету за напрямами підготовки галузей знань «Педагогічна освіта», «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Журналістика та інформація», «Соціально-політичні науки» користуються такими ж правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних екзаменів (творчих конкурсів) відповідно до пункту 5.5 цих Правил.
17.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими ж правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено цими Правилами як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).
17.4. Вступники-іноземці подають до університету:
анкету встановленого зразка;
14
копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
документ, що засвідчує відсутність ВІЛ інфекції;
медичний сертифікат (довідку) про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;
страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;
копію документа про народження;
4 кольорові фотокартки розміром 3х4;
зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.
Іноземці українського походження, які претендують на місця державного замовлення, подають направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, та (при наявності) диплом учасника міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено цими Правилами як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки.
Для осіб, які подають документ про освіту іноземних держав, обов’язкова процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.
17.5. Початок прийому заяв та документів від іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, на всі освітньо-кваліфікаційні рівні та форми навчання такий же як і для громадян України.
Закінчення прийому заяв та документів від іноземних громадян на всі освітньо-кваліфікаційні рівні та форми навчання 25 серпня 2010 року.
Допуском до вступних випробувань для іноземних громадян є тестування на предмет знання української мови.
Вступні випробування – 26 серпня 2010 року.
Зарахування до університету здійснюється за результатами співбесіди з профілюючої дисципліни на той чи інший напрям підготовки чи спеціальність – до 30 серпня 2010 року.
Терміни прийому заяв і документів, перелік та складання вступних іспитів, а також зарахування іноземців українського походження, які претендують на місця державного замовлення, такі ж як і для громадян України.
18. Додаткове зарахування до університету та зберігання робіт вступників
18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводила приймальна комісія університету) і не пройшли за конкурсом на навчання.
18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
19. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до університету
19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Для цього вони повинні
15
акредитуватися в приймальній комісії не пізніше дня початку прийому заяв та документів для вступу до університету – 15 липня 2010 р.
Акредитація здійснюється відповідно до чинного законодавства в Україні.
Заявка на акредитацію подається до приймальної комісії на офіційному бланку редакції засобу масової інформації (ЗМІ) і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).
Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:
повне найменування ЗМІ;
його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);
тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);
юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);
прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;
номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;
прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);
прізвище, ім'я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.
Заявка на акредитацію приймається в оригіналі.
До заявки додаються:
копія свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації та інформаційного агентства;
копія ліцензії на мовлення (для теле- та радіоорганізацій);
фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, розміром 3х4.
Рішення про акредитацію приймається Приймальною комісією в терміни, що не перевищують 7 днів з дня отримання заявки на акредитацію.
Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці приймальної комісії університету.
Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до приміщення, де проводяться засідання Приймальної комісії.
19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.
19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.
19.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи «Конкурс».

Черновицкий Национальный университет имени Юрия Федьковича. Виртуальная прогулка 3 D

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Віртуальна прогулянка 3 D

Додатки до Правил прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 • Додаток 1
  Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  Завантажити
 • Додаток 2
  Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфіаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки
  Завантажити
 • Додаток 3
  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
  Завантажити
 • Додаток 4
  Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали
  Завантажити
 • Додаток 5
  (На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 21.12.2009 № 1158)
  Завантажити
 • Додаток 6
  (На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 26.03.2010 № 243)
  Завантажити


Ключові слова: правила приема ЧНУ, Черновицкий Университет правила приема

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині чоловіки з’ясовували стосунки пострілами Сторожинецькі правоохоронці по гарячих слідах викрили двох хуліганів, які причетні до побиття молодика
- 23.07.2018 16:56
В ДТП на Хотинщині загинув чоловік Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками.
- 23.07.2018 16:32
В Чернівцях жодну головну дорогу не відремонтовано за 4 роки В Чернівцях в жахливому стані знаходяться дороги, і власне, дорожне господаство за чотири роки, відколи очільником міста
- 23.07.2018 16:19
Японці гинуть від аномальної спеки Рекордно високі температурні показники нанесли удар по Японії. Власне, в місті Кумагая, що неподалік від Токіо
- 23.07.2018 16:05
Домашній улюбленець лишив хазяїв без відпустки Родина з английського Вінчестера були змушені скасувати свій літній відпочинок
- 23.07.2018 15:22
Ботанічному саду ЧНУ загрожує загибель рослин Ботанічний сад при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича опинився під загрозою.
- 23.07.2018 14:56
Усик увійшов до четвірки найкращих боксерів світу Український боксер Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі
- 23.07.2018 14:38
Магнітна буря 24 липня 2018 року Згідно з даними рентгенівської лабораторії астрономії Сонця ФІАН, о 6:00 за київським часом розпочнеться магнітна буря
- 23.07.2018 14:17
Військові кораблі НАТО прибули до порту Одеси Кораблі НАТО, що належать до складу постійної військово-морської групи, а також постійної протимінної військово-морскьої групи
- 23.07.2018 12:48
Чернівецька Свобода виступає проти заходів ЛГБТ-спільноти Нагадаємо, що в Чернівцях на 26 липня запланироване проведення заходів за участі ЛГБТ-активістів, і в Чернівцях вже
- 23.07.2018 12:36

Всі новини